Aphesis

Beste lezer,

Welkom op de website van Aphesis.

Met aphesis.nl willen wij een platform creëren waar we u kennis laten maken met artsen die het anders doen, met protocollen die voor veel mensen werkzaam zijn, met supplementen die niet bekend zijn bij uw (huis) arts maar die bijzonder goede effecten hebben, met medische studies die gepubliceerd zijn door wetenschappers, met boeken die geschreven zijn door artsen, met hele uitgebreide informatieve websites en zo zijn er nog wel meer bronnen die u inzicht kunnen geven hoe het ook anders kan.


Albert Einstein heeft eens gezegd: Krankzinnigheid: Keer op keer hetzelfde blijven doen en een ander resultaat verwachten.

Om een andere uitkomst in uw situatie te creëren zult u wat anders moeten doen dan u waarschijnlijk al langere tijd doet. Veruit de meeste mensen die hun situatie ten goede veranderen nemen hun gezondheid in eigen hand. Die mensen worden kritisch omdat ze ervaren hebben dat de reguliere gezondheidszorg niet in staat is gebleken hun situatie te verbeteren en gaan zelf op onderzoek uit. Wat wij u niet aanraden is om uw behandelend arts vaarwel te zeggen, integendeel, maar u zal zich wel bewust moeten worden dat uw arts ook lang niet alles weet wat er te weten valt.


CHAGA'S

HELENDE WERKING UITGELEGD...

 • No disease, including cancer, can excist in an alkaline enviroment. Geen ziekte, inclusief kanker, kan bestaan in een basische omgeving.

  Professor Doctor Otto H. Warburg heeft in 1931 de Nobelprijs gekregen voor zijn ontdekking dat de primaire oorzaak van kanker een zuurstof tekort op cel niveau is.

  Prof. Dr. Otto Warburg

 • Dilligently seek the truth about cancer and all diseases that, in fact, are healable through the human immune system – one of the most powerfull forces in life and nature.

  Zoek met ijver de waarheid over kanker en alle ziekten, die in feite kunnen worden genezen door het menselijke immuunsysteem - één van de meest krachtige zaken in ons leven en de natuur.

  Robert G. Wright

  Autheur van “Killing cancer, not people”.

 • Let food be thy medicine and medicine be thy food.

  Laat voeding je medicijn zijn, en je medicijn je voeding.

  Hippocrates

  Griekse arts (460 – 370 vC).

  Eén van de meest toonaangevende figuren in de geneeskunst.

 • One of the side effects of chemotherapy is the suppression of the patients immunological defenses. A simple cold often leads to the death of pneumonia. And pneumonia appears on the death certificate… not cancer.

  Een van de bijwerkingen van chemotherapie is de onderdrukking van de immunologische afweer van de patiënt. Een gewone verkoudheid leidt vaak tot de dood door een longontsteking. En longontsteking verschijnt op de overlijdensakte... niet kanker.

  G. Edward Griffin

  Autheur van “World without Cancer, the story of vitamine B17”

 • "...The large majority of those infectious microbes that cause us so much illness and pain are ANAEROBIC...a big word that means they live and proliferate best in environments where there is LITTLE OR NO OXYGEN."

  "... De overgrote meerderheid van besmettelijke microben die bij ons zoveel ziekte en pijn veroorzaken zijn ANAEROBIC ... een duur woord dat betekent dat ze leven en zich het best verspreiden in omgevingen waar weinig tot bijne geen zuurstof is."

  Ed McCabe, mister Oxygen

  Author of: Flood your body with oxygen, therapy for our polluted world.

  Auteur van: Verzadig je lichaam met zuurstof, therapie voor een vervuilde wereld.

 • If this process was safe and effective for someone who was in remission, then why didnt they give radiation to everyone, just to make sure cancer never attacked them? Why didnt their doctors, their wifes and their children take radiation as a preventative measure ? I pictured a radiation drive thru like a fast food window. They literally fried my mothers chest with what i would later discover was an enourmous amont of radiation therapy. When i saw the radiation burns on my mothers chest i wondered if no treatment at all would have been a better bet.

  Als dit proces veilig en effectief was voor iemand die in remissie was, waarom gaven ze dan niet iedereen bestraling om zeker te zijn dat kanker hen nooit zou treffen? Waarom nemen artsen, hun vrouwen en hun kinderen geen straling als preventieve maatregel? Ik stelde me een bestralings drive-thru voor net zoiets als bij een fastfood-venster. Ze frituurde letterlijk mijn moeders borstkas met (wat ik later zou ontdekken) een enorme zware bestraling therapie. Toen ik de brandplekken op de borst van mijn moeder zag, vroeg ik me af of ze beter af was geweest als ze geen behandeling had genomen.

  Dr. Timothy Brantley

  Arts, Auteur van “The Cure: Heal your body, save your life”.

 • It is now evident that plant chemicals, vitamins, and minerals can attack cancer cells at all levels, but at the same time have no harmful effect on normal cells while powerfully protecting normal cells from becoming cancer cells.

  Het is nu duidelijk dat plantenchemicaliën, vitaminen en mineralen kankercellen op alle niveaus kunnen aanvallen, maar tegelijkertijd geen schadelijk effect hebben op normale cellen, terwijl ze de normale cellen krachtig beschermen tegen kankercellen.

  Dr. Russel L. Blaylock

  Autheur van o.a. “Natural Strategies for Cancer Patients”.

 • Chemo and radiation are the top 1 cancer causing treatments. Why would you treat cancer with a cancer causing treatment?

  Chemo en bestraling zijn de top 1 kankerverwekkende behandelingen. Waarom zou je kanker behandelen met een kanker veroorzakende behandeling?

  Dr. Robert Morse N.D.

 • Very often, the simple truth is absolutely not believed; you can recover from cancer but not from chemotherapy. Out of fifty people suffering from cancer who decide to undergo chemotherapy, only one will be alive after only five years from the first chemotherapy cycle.

  Heel vaak wordt de simpele waarheid absoluut niet geloofd; je kunt herstellen van kanker maar niet van chemotherapie. Van de vijftig mensen die lijden aan kanker en besluiten chemotherapie te ondergaan, zal er waarschijnlijk slechts één na vijf jaar na de eerste chemotherapiecyclus in leven zijn.

  Dr. Guiseppe Nacci

  Arts.

 • If you want to prevent cancer, then eat like you have cancer.. EVERY day.

  Als je kanker wilt voorkomen, eet dan alsof je kanker hebt.. ELKE dag.

  Dr. Axe

 • Leatrile, B17, also called Amygdalin, is an old workhorse in alternative integrative medicine.

  Laetrile, B17, ook wel Amygdalin genoemd, is een oud werkpaard in alternatieve integratieve geneeskunde.

  Dr. Antonio Jimenez M.D., N.D., C.N.C.

  Oprichter van de Hope4Cancer kliniek in Mexico.

 • Cytotoxic is the word that describes chemotherapy drugs. It means “cell killing”. Chemotherapy kills all the cellsof the body, not just the cancer cells. The risk is that chemo will kill the patient before it kills the cancer, wich usually happens. Therefore, the questions that should be asked when deciding whether or not to begin chemo is this: Will this drug prolong the patients lifespan? Is it likely to ? The unadorned data says NO.

  Cytotoxisch is het woord dat chemotherapeutische middelen beschrijft. Het betekent "cel doding". Chemotherapie doodt alle cellen van het lichaam, niet alleen de kankercellen. Het risico is dat chemo de patiënt zal doden voordat het de kanker doodt, wat meestal gebeurt. Daarom zijn de vragen die moeten worden gesteld bij het al dan niet beginnen met chemo de volgende: zal dit medicijn de levensduur van de patiënt verlengen? Is het waarschijnlijk? De niet-versierde gegevens zegt NEE.

  Dr. Tim O’Shea

  Arts, Chiropractor.

  Autheur van het boek “Vaccination is not immunization”.

 • Chemotherapy and radiation can increase the risk of develloping a second cancer by 100 times.

  Chemotherapie en bestraling kunnen het risico van het ontwikkelen van een tweede kanker met 100 keer verhogen.

  Dr. Sam Epstein

  Arts.

 • People who undergo radiation therapy are more likely to have their cancer metastisize to other sites.

  Mensen die bestralingstherapie ondergaan hebben een grotere kans op uitzaaiingen van kanker naar andere plaatsen.

  Dr. Lucien Israël

  Arts, Adviseur voor het NCI.

 • I wouldn’t have chemotherapy or radiation becos im not intrested in therapies that cripple the immune system and, in my opinion, virtually ensure failure fort he cancer patient.

  Ik zou geen chemotherapie of bestraling nemen want ik ben niet geïnteresseerd in therapieën die het immuunsysteem plat leggen en, naar mijn mening, vrijwel zeker falen voor de kankerpatiënt.

  Dr. Julian Whitaker

  Arts, autheur en oprichter van Whitaker Wellness Institute.

 • When we add laetrile to a cancer culture under the microscope, said Burk, providing the enzyme glucosidase also is present, we can see the cancer cells dying off like flies.

  Wanneer we laetrile toevoegen aan een kankercultuur onder de microscoop, zei Burk, op voorwaarde dat het enzym glucosidase ook aanwezig is, kunnen we de kankercellen zien afsterven als vliegen.

  Dr. Dean Burk

  Amerikaans biochemist en kanker researcher.

  Kaiser Wilhelm Instituut en het National Cancer Institute.

 • In my research of 15 years i can say that Cannabis kills cancer cells.

  In mijn onderzoek van 15 jaar kan ik zeggen dat cannabis kankercellen doodt.

  Dr. Christina Sanchez PhD

  Moleculair biologe.

 • Cannabis works, no doubt about it, it works. Essentially in every disease that has been investigated, the endogenous cannabinoid system is involved.

  Cannabis werkt, geen twijfel mogelijk, het werkt. In essentie is bij elke onderzochte ziekte het endogene cannabinoïdensysteem betrokken.

  Professor Doctor Raphael Mechoulam

  Organisch Chemicus en Hoogleraar aan de Hebreeuwse universiteit van Jeruzalem.

  Ontdekker van THC en het Endo cannabinoiden system.


Voeding

In onze webshop kunt u tal van zaden vinden waarmee u op eenvoudige wijze zelf kiem- en microgroenten kan maken. Neem een kijkje en ontdek het zelf.
Gesprekken & Coaching

Wij proberen je via deze website te informeren over de vele mogelijkheden die er zijn om je kansen op een goede afloop te vergroten. We begrijpen dat er vragen kunnen zijn en dat je het prettig vindt om een informatief gesprek te hebben.

Als we de top van werelds voeding wetenschappers en experts (vrij van de invloed van de voedingsindustrie) bij elkaar zouden brengen, dan zou er zeer weinig discussie zijn over de essentiële eigenschappen van goede voeding. Helaas zijn de meeste artsen voeding analfabeten en erger nog, ze weten niet hoe ze gebruik moeten maken van het meest krachtige medicijn wat voorhanden is: Voeding

Michael Greger M.D. Klik hier om de video te bekijken.


Het boek wat Dr. Turner hierover geschreven heeft heet “Radicale Remissie” (zie link onderaan) en deze is in het Nederlands te bestellen bij Bol.com.

Wat wij u op deze website gaan laten zien is dat u op veel manieren uw situatie zelf kan verbeteren. De informatie die wij geven is gebaseerd op het werk van professoren, artsen, specialisten, naturopaten, homeopaten, orthomoleculaire biologen, voedingsdeskundigen, medische studies op PubMed en allerlei andere experts op verschillende gebieden die door jarenlange ervaring een schat aan kennis en expertise hebben opgebouwd.


Voor mensen die met vragen zitten, neem gerust en geheel vrijblijvend contact met ons op. Bij Gesprek/Coaching kunt u daar meer informatie over vinden.


Voeding is van essentieel belang.

In onze webshop kunt u tal van zaden vinden waarmee u op eenvoudige wijze zelf kiem- en microgroenten kan maken. Het schijnt dat sommige kiem- en microgroenten gram voor gram soms tot wel 40x meer voedingstoffen bevatten dan hun volwassen soortgenoten (2). Daarnaast bieden we extracten, CBD pasta en tal van benodigdheden. We zullen ons assortiment blijven uitbreiden met producten waarvan door studie vast is komen te staan dat ze in vitro en/of in vivo en/of in klinische onderzoeken en/of empirisch veelbelovende resultaten geven.

Wanneer u uw arts raadpleegt of betrekt in uw keuzes, dan is het van het grootste belang dat die arts kennis heeft van kruiden geneeskunde, van het belang van de juiste voeding en allerlei extracten. Als u problemen hebt met uw auto gaat u niet naar een timmerman. Raadpleeg artsen die kennis van zaken hebben over de onderwerpen waar u uw vragen over stelt.

We hopen dat de informatie en de producten die op deze website gegeven worden gaan bijdragen aan uw welzijn.

Team Aphesis.nl

Call Now ButtonNeem contact op